تبلیغات
کامپیوترستان - Bug چیست؟BUG چیست؟

معنی عامیانه BUG"حشره" است، اما در اصطلاحات کامپیوتر آن را "گیر" یک برنامه یا هر

سیستم عامل و یا ... معنی می کنند. در واقع اگر نرم افزار یا حتی سیستم عاملی

اشکالی داشته باشد اصطلاحاً BUG دارد.

احتمالا تا به حال کلمه ی Debugger به گوشتان خورده. Debugger ها برنامه هایی تحت

عنوان بر طرف کننده نقوص هستند و عمدتاً Debug به معنی "اشکال زدایی" می کنند.

آیا می دانستید اگر نرم افزار و یا هر چیز دیگری BUG داشته باشد نفوذ پذیر است!

{{کرکر}} ها که خود نوعی {{هکر}} محسوب می شوند برخی اوقات از همین BUG ها استفاده

کرده و برنامه ها را کرک می کنند، آنها با استفاده از اشکال های مثلا نرم افزار راه ورودی را پیدا

کرده و از آن راه به برنامه نفوذ می کنند و در نتیجه برنامه را کرک می کنند.